• Dag til dag levering
 • Kvalitetsreservedele til konkurrencedygtige priser
 • Kun salg til CVR
  1. Generelt
   • Disse slags og leveringsbetingelser gælder for alle tilbud, salg og leverancer hvori Chr. Nielsen – Tingheden A/S (i det følgende Tingheden) er sælgende part, medmindre andet skriftligt er aftalt mellem parterne. Tingheden bedriver alene handelskøb i købelovens § 4 stk. 1’s forstand. Således finder købelovens bestemmelser om forbrugerbeskyttelse ikke anvendelse.
As I'm bad in writing I always need some law essay help for my college. I'm a student at the law department and I like it. But writing tasks make me crazy. This service is the best way for me to avoid them and do other interesting activities.
  • Priser
   • Alle tilbudspriser og prisangivelser er opgjort i danske kroner og eksklusiv moms med mindre andet specifikt er angivet.
  • Betaling
   • Tinghedens betalingsbetingelser er som angivet på faktura. Er betaling ikke Tingheden i hænde senest på forfaldsdagen, som følger af fakturaen, forbeholder Tingheden sig ret til at opkræve et betalingspåmindelsesgebyr på kr. 100 per brev, - samt beregne rente på 1,9 % fra forfaldstidspunktet og pr. påbegyndt måned indtil betaling finder sted.
   • Købers eventuelle afdrag afskrives først på tilskrevne forfaldne renter og omkostninger herefter på hovedstolen.
   • Køber er ikke berettiget til at modregne eller tilbageholde eventuelle modkrav og fordringer af noget art, uanset disses eventuelle konneksitet med gælden til Tingheden, såfremt disse ikke er skriftligt anerkendt af Tingheden.
  • Ejendomsforbehold
   • Tingheden forbeholder sig ejendomsretten til leverede varer, indtil hele købesummen inkl. Eventuelle leveringsomkostninger samt renter og eventuelle inddrivelsesomkostninger er betalt fuldt ud.
   • Ejendomsforbeholdet gælder selvom den købte genstand måtte være indlagt/indarbejdet i en anden genstand. Såfremt Køber ikke kan betale sin gæld, og Tingheden som følge heraf tilbagetager den solgte genstand, sker enhver omkostning herved for Købers regning.
  • Forsinkelse
   • Tingheden kan ikke gøres ansvarlig for forsinkelse af leveringen, men vil altid bestræbe sig på at levere snarest muligt. Enhver angivelse af leveringstid er skønsmæssigt fastsat.
   • Risikoen overgår til Køber ved levering jf. pkt. 7.
  • Kancelleringsdato
   • På trods af købelovens bestemmelse om, at al forsinkelse er væsentlig misligholdelse i handelskøb kan Køber ikke hæve Købet som følge af, at Tingheden ikke leverer til det skønnede tidspunkt. I stedet for købelovens regler om forsinkelse anvendes en kancelleringsdato, som medfører, at Køber ved en forsinkelse på mere end 2 uger end det skønsmæssigt fastsatte leveringstidspunkt kan hæve købet som følge af Tinghedens forsinkede levering.
   • Køber kan ikke forlange erstatning såfremt man vælger at hæve på eller efter kancelleringsdatoen. Kancelleringsdatoen er alene indsat som skæringsdag for hvornår forsinkelsen giver Køber hæveadgang.
   • Køber opnår således ikke misligholdelsesbeføjelser af enhver art indtil udløbet af kanceleringsperioden.
  • Levering
   • Levering sker ab fabrik, ved Tinghedens adresse eller, såfremt genstande undtagelsesvist sendes direkte fra Tinghedens leverandører, ved dennes adresse.
  • Købers forhold
   • Tingheden er berettiget til at annullere og/eller ophæve ikke effektuerede ordrer, såfremt Købers økonomiske forhold efter Tinghedens opfattelse ikke berettiger de fastsatte betalingsbetingelser eller såfremt Køber ikke overholder betalingsbetingelserne vedrørende tidligere leverancer.
   • Dette forbehold træder i kraft medmindre Køber straks eller efter skriftligt at være anmodet derom betaler alle tidligere leverede varer og forudbetaler endnu ikke effektuerede ordrer.
  • Afgrænsning: Originale – uoriginale reservedele og komponenter
   • Alle reservedele/komponenter sælges ”som passende for”, og ikke som original reservedel/komponent, medmindre genstanden udtrykkeligt er benævnt original på fakturaen.
   • Ved Tinghedens salg af reservedele/komponenter udtaget af allerede anvendte maskiner, kan Tingheden trods accept af Købers ordre til enhver tid meddele Køber, at man er udgået for den bestilte reservedel/komponent uden at dette udløser misligholdsbeføjelser for Køber.
   • Såfremt Tingheden leverer en reservedel/komponent udtaget af en allerede anvendt maskine, gælder ingen reklamationsret efter ibrugtagning.
   • Alle reservedele/komponenter er købt som beset, hvorfor Køber ikke kan gøre misligholdelsesbeføjelser gældende efter reservedelen/komponenten er indsat og testet.
  • Ansvarsbegrænsning
   • Tinghedens samlede erstatningskrav kan – uanset om det vedrører person eller tingskade – ikke overstige det beløb som Tingheden har faktureret for netop den/de genstand(e) som danner baggrund for erstatningskravet jf. også nedenfor
   • Tingheden har i intet tilfælde ansvar for driftstab, tabt fortjeneste eller andet indirekte eller afledt tab.
   • Medmindre andet specifikt er aftalt, har Tingheden intet ansvar for skade på fast ejendom eller øvrigt løsøre tilhørende Køber eller tredjemand. Dette gælder uanset om skadesårsagen kan henføres til fejl eller mangler ved det af Tingheden leverede. Tingheden skal således efter reglerne i denne bestemmelse i øvrigt alene betale udskiftning af den af Tingheden leverede skadevoldende genstand, men ikke for skadet på det løsøre genstanden er indsat i, skader på øvrigt løsøre eller fast ejendom.
   • Tingheden er alene ansvarlig for personskade, hvis skaden skyldes fejl eller forsømmelser begået af Tingheden eller Tinghedens medarbejdere.
  • Reklamation
   • Køber har pligt til straks ved leverancens modtagelse at kontrollere denne, herunder undersøge om leverancens kvalitet og mængde svarer til det aftalte. Finder Køber, at dette ikke er tilfældet, påhviler der Køber en pligt til at reklamere straks og senest 4 dage efter leveringen.
   • Såfremt det efter fabriksnye genstande er taget i anvendelse måtte vise sig, at det købte er behæftet med fejl eller mangler, skal Køber reklamere herover senest 8 dage efter forholdet blev eller kunne være konstateret.
   • Såfremt Køber vil påberåbe sig en mangel skal dette gøres skriftligt. Heri angives hvori manglen består.
   • Såfremt Køber ikke reklamerer rettidigt i hht. pkt. 11.1 eller 11.2, fortaber Køber enhver misligholdsbeføjelse.
   • Har køberen ikke indenfor den i pkt. 11.1 nævnte frist reklameret over fejl eller mangler ved en brugt genstand, kan han ikke senere gøre denne gældende.
   • Har Køberen ikke inden for 1 år efter, en fabriksny genstand er overgivet til ham meddelt Tingheden, at han vil påberåbe sig en fejl eller mangel, kan han ikke senere gøre denne gældende.
   • Såfremt leverancen ikke kvalitets- eller mængdemæssigt svarer til det aftalte, har Tingheden ret til om- og/eller efterlevere.
   • Forandringer eller anderledes anvendelse af det købte end hvad der er sædvanligt for den/de købte genstande uden Tinghedens udtrykkelige skriftlige samtykke fritager Tingheden for ethvert ansvar og enhver forpligtigelse.
   • Såfremt Tingheden anmoder herom skal Køber umiddelbart efter reklamationen, for købers regning og risiko, returnere den angiveligt mangelfulde vare til Tingheden. Tingheden forbeholder sig ret til at forlange et håndterings og administrationsgebyr på kr. 1.000, såfremt Tingheden ikke måtte finde fejl ved genstanden.
  • Returnering
   • Returnering og afbestilling af varer kan alene ske efter forudgående aftale med Tingheden. Det skal i denne forbindelse fremhæves, at Tingheden aldrig vil tage specialfremskaffede varer retur.
   • Al returnering sker for Købers regning og Købers risiko medmindre andet er aftalt skriftligt med Tingheden.
   • Ved aftalt returnering beregner Tingheden sig et administrationsgebyr på 10 % af købsprisen.
  • Tvister
   • Enhver tvist mellem Tingheden og Køber skal afgøres efter dansk ret med retten i Herning som værneting i 1. instans. Tingheden kan til enhver tid kræve Voldgift i stedet. Denne valgret tilkommer alene Tingheden og Voldgift sker efter voldgiftslovens regler.
  • Fortrydelsesret
   • Som forbruger har du ifølge dansk lovgivning 14 dages fortrydelsesret. For at vi kan kreditere varen til fuld pris er det en forudsætning at varen leveres tilbage i samme stand som ved købet. Har du påfyldt væske fx i form af olie eller benzin, kan den ikke returneres. Bærer din vare præg af at have været brugt, tages den ikke retur. På business til business markedet er der ingen fortrydelsesret.